Jelen ÁSZF tartalmazza az Extrametal.hu weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A szolgáltató neve: „EXTRAMETÁL STÚDIÓ” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató)
A szolgáltató székhelye: HU-1065 Budapest, Nagymező utca 8. 3. em. 8.
A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@extrametal.hu
Telefonos elérhetőség: 06 (1) 439 0517
Cégjegyzékszáma: 01-09-913742
Pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank (11703006-20450421)
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar
Szolgáltatói webshop internetes elérhetősége: extragift.hu (továbbiakban: Webshop)
A tárhely-szolgáltató adatai: Amazon Web Services  EMEA SARL (székhelye: Luxemburg)

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Hatálya: 2018. október 03.

1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

1.1. A regisztráció, illetve vásárlás során a Vevő (a továbbiakban: Felhasználó), amennyiben a Webáruház szolgáltatásait kívánja igénybe venni, köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti jön létre szerződés – megrendelés esetén - a Szolgáltató és a Felhasználó között.

1.2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem regisztrálhat és nem küldhet online megrendelést sem.

1.3. Az 1.1. pontban említett ÁSZF elfogadásáról szóló szerződés a Felhasználó regisztrációjának törlésével szűnik meg.

1.4. A Szolgáltató fenntartja az általános szerződési feltételek változtatásának jogát.

2. Rendelés menete

I. A regisztráció és az ÁSZF elfogadása
II. A kosár használata és a megrendelés összeállítása
III. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
IV. A megrendelés elküldése
V. Fizetési és szállítási módok
VI. A megrendelés visszaigazolása
VII. A megrendelés feldolgozása és teljesítése

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A webshopban megjelenített termékek online megvásárolhatók. A termékek értékesítési árai minden esetben tartalmazzák az Áfát (bruttó ár), illetve a csomagolási díjat. A házhozszállítási díjakat a termékek értékesítési árai nem tartalmazzák.

3.2. A Szolgáltató részletesen feltünteti a termék lényeges tulajdonságait, különösen a nevét, leírását és a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

4. Jótállás

4.1. Szolgáltató a Webshopban vásárolt termékek esetében 1 év jótállást vállal.

4.2. Szolgáltató a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. 

4.3. Webshopban vásárolt termékek esetében a jótállási igény érvényesítésének feltétele a vásárlásról kiállított számla megőrzése.

5. Az "érdeklődés" fül használata használata

5.1. A Felhasználó a webshop termékei közül választhat termékeket amelyek irán érdeklődési igényt állíthat fel a vonatkozó gombokkal.

6. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

6.1. Adatbeviteli hibák kijavítására a Felhasználónak a vásárlás folyamata alatt bármikor lehetősége van, különösen a vásárlás befejezésével áttekinthetővé váló összesített adatok leellenőrzésekor.

6.2. A Felhasználó felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mivel a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A megrendelésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

7. Az éredeklődés elküldése

7.2. A honlapon közölt árak és információk nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, így a Felhasználó megrendelésének és érdeklődésének elküldése még nem, csak a Szolgáltató visszaigazolása a teljesítésre eredményezi a Szolgáltató és Felhasználó között szerződés megkötését.

8. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

8.1. A megrendelések feldolgozása a megrendelések beérkezésének napján vagy maxiumum három munkanappal az után kerül feldolgozásra, amennyiben a megrendelés munkanapon történik. 

8.2. A Webáruház azonnali értesítést küld a Felhasználónak a rendelés felvételének megtörténtéről. Ezen értesítés nem minősül szerződéskötésnek Szolgáltató és Felhasználó között. Amennyiben a megrendelést a Szolgáltató feldolgozta és a teljesítést elvállalja, erről visszaigazolást küld a Felhasználónak, mely már szerződéskötésnek minősül.

8.3. A megrendelés utólagos módosítására a megrendelés időpontjától számított 24 órán belül van lehetőség elektronikus formában a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel, amelyben a megrendelés adatai megtalálhatóak a módosítás indokának leírása mellett.

 

9. Tájékoztató a kellék- és termékszavatosságról, valamint a jótállásról

9.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a jelen szerződésben később meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:157. § alapján az Extrametál Stúdió Kft. jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10. Felelősség korlátozása

10.1. A Szolgáltató Webshopján történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

10.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az alábbiakban felsorolt, meghiúsulást eredményező okokra:

bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást,
bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – különösen bármely adat elvesztése,
bármely szoftver nem megfelelő működése
bármely programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
10.3. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a hibásan feltüntetett árért, a hibásan feltüntetett áron való ajánlattételt a Szolgáltató nem fogadja el, amennyiben elfogadja, azt mindenféle jogos igény mellett sem köteles teljesíteni. Hibásnak tekinthető az ár, amikor egy termékkel kapcsolatban feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

11. Panaszkezelés

11.1. Bármilyen a termékekkel vagy a szolgáltatás kapcsán felmerülő kérdés, panasz esetén az info@extrametal.hu e-mail címen, a 06 (1) 439 0517 telefonszámon léphet a Felhasználó a Szolgáltatóval kapcsolatba. Írásos panasz esetén a Szolgáltató 1034 Budapest, Bécsi út 100. szám alatt található telephelyére ajánlottan vagy tértivevényesen feladott levélre tud garantáltan válaszolni.

11.2. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Ennek hiányában a Felhasználó fordulhat a következőkhöz:

Budapesti Békéltető Testület 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 1 488 21 31
Fogyasztóvédelmi ügyekben elsőfokon eljáró szerv: illetékes Járási Hivatal
illetékesség meghatározása: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista
bővebben a Hatósági panaszkezelésről: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535
Európai Fogyasztói Központ online felülete
http://magyarefk.hu/
11.3. Felhasználó és Szolgáltató a jelen Szabályzattal kapcsolatban felmerülő 45 (negyvenöt) munkanapon túli vitáit az illetékes magyar polgári bíróság előtt rendezik.

12. Záró rendelkezések

12.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

12.2. Regisztráció előtt az ÁSZF elolvasása feltétlenül ajánlott, mivel a regisztráció végén az „ÁSZF-et elolvastam és elfogadom” gomb megnyomása után Felhasználó nem hivatkozhat annak ismeretlenségére.

12.3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható, csak a Szolgáltató hozzájárulásával használható fel. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. 

13. Megrendelés feltételei nagyker árakon

13.1 A weboldalon szereplő árak nettó nagykereskedelmi árak, amelyeket a következő feltételek mellett áll módunkban biztosítani kedves Érdeklődőinknek és Vásárlóinknak:

- minimum 25 db rendelés esetén és

- minimum 250 000 Forint (nettó) megrendelésnél

 

A nagykereskedelmi árakon történő vásárlás akkor lehetséges, ha mindkét fenti feltétel teljesül a megrendeléskor.

 

Lezárva: 2018. október 03.